A weboldalon cookie-kat használunk. Kérlek, fogadd el, hogy a legmagasabb színvonalú felhasználói élményt tudjuk nyújtani Neked!
Menü
Itt jársz: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

Garanciális feltételek 

Jótállás (Garancia)

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelete szerint az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített órákra és ékszerekre a fogyasztót egy éves jótállás illeti meg.
Jelen Webáruházban vásárolt karikagyűrűk és eljegyzési gyűrűk esetében ez az időtartam 5 év.
A jótállás kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja. A termékhez a Webáruház mellékeli a jótállás kezdő időpontjával kitöltött jótállási jegyet.
Nem illeti meg a Vásárlót a jótállási jog érvényesítése, ha a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel (rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elvesztés, használatból eredő kopás, karcolás stb.).
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló által érvényesíthető igények megegyeznek a kellékszavatosság esetén gyakorolható igényekkel.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webruházat terhelik.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
A jótállási feltételekről bővebben tájékoztatást a termékhez mellékelt dokumentumok tartalmaznak.

Kellékszavatosság
A Vásárló hibás teljesítés esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Webáruház felé.
A Vásárlóval megkötött szerződés esetén új termék értékesítésekor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.
A Vásárló a szavatossági jogok érvényesítése körében – a választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.

Termékszavatosság
A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – érvényesítheti a kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényét. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényt az Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésére vonatkozó jogosultság megszűnik. Termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját a Vásárló köteles bizonyítani.
Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
(a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
(c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.
 

A garanciális problémával cégünknek behozott tárgyak javításáról mielőbb intézkedünk a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de cégünk fenntartja a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a gyártó telefon számán (+36 20 382 9554). Ha a kivizsgálás alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli sérülés akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakvéleménynek ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli cseréjét.
    
Portósan (utánvéttel) küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a Webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.  

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Amennyiben a jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.